• VÝRAZNĚ ROZŠÍŘENÁ VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA - výuka již od první třídy, konverzační hodiny s rodilým mluvčím, začlenění angličtiny i do dalších hodin – metoda CLIL, spolupráce s organizací NAEP
 • malý počet žáků ve třídách – max. 16
 • výuka čtení v anglickém jazyce metodou Synthetic phonics
 • výuka matematiky v 1. - 4. třídě metodou prof. Hejného
 • zařazování prvků alternativního školství, aktivního učení, tvořivé činnosti žáků, projektového a skupinového učení, kritického myšlení
 • individuální práce s dětmi - s nadanými
 • výuka až od 8.30hod
 • velice moderní vybavení školy – počítače, interaktivní tabule,tablety
 • práci s výukovými programy ve třídách
 • lyžařské kurzy, plavecký výcvik, škola v přírodě, výjezdy do zahraničí
 • spolupráce s okolními ZŠ a MŠ, pedagogicko-psychologickou poradnou, s SPC
 • dělené učebny – část na práci, část na odpočinek
 • účast na různých projektech a akcích pořádané různými organizacemi
 • zcela bezpečné školní prostředí bez výskytu sociopatologických jevů
 • otevřená komunikace s rodiči
 • prázdninový provoz – příměstský anglický tábor
 • pozvolný přechod z mateřské školy
 • ranní i odpolední školní družina
 • široká nabídka zájmových kroužků
 • kvalifikovaný kolektiv se zápalem ve svém oboru
 • přípravná třída pro základní školu - v naší MŠ Drobeček
 • velké množství akcí – karneval, nocování ve škole, letní olympiáda, soutěže atd.
 • péče o nadané děti - viz Klub nadaných dětí

 

Mezi zájemce o naši školu patří zejména: 

 • rodiče, kteří mají špatnou zkušenost s neosobním prostředím a špatnými vztahy na velkých školách
 • žáci, jejichž rodiče mají ujasněné požadavky na výchovu a vzdělávání svých dětí a jejichž požadavkům odpovídá filozofie naší školy
 • žáci, jejichž rodiče si uvědomují nutnost znalosti cizího jazyka
 • žáci z cizojazyčného prostředí