Péče o nadané děti

Základní škola Easy Start se již od svého vzniku věnuje práci s nadanými dětmi, rozvoji intelektu všech dětí, testování inteligence dětí a aktivitám směřujícím k uspokojování potřeb nadaných dětí a žáků v Plzni. Naši školu navštěvuje velké množství dětí s nadprůměrnou inteligencí, se kterými umíme systematicky pracovat, nabídnout jim dostatek podnětů a rozvíjet je. Výjimkou nejsou ani děti přijímané ke vzdělávání na naší škole „předčasně“ – tedy o rok dříve.

 • Jsme „škola spolupracující s Mensou ČR“ (odkaz)
 • Máme vyškoleného pracovníka pro  Mensa NTC Learning metodu k rozvoji intelektu všech dětí
 • vzděláváme nadané děti ve speciálních GATE skupinách (Gifted And Talented Education) (odkaz)
 • máme Klub nadaných dětí (odkaz)
 • vedeme kroužek Šikovných makovic (aplikovaná fyzika a chemie, pokusy)
 • Máme licenci a lektora na výuku Figurkové školičky (odkaz)
 • organizujeme výjezdy na Dětskou univerzitu ZČU (odkaz)
 • Chodíme na exkurze a přednášky (FAV, Techmanie, IQ Landia)
 • Mezi učiteli i rodiči máme aktivní Mensany 

GATE

Nadaní žáci se mohou účastnit rozšiřujících hodin GATE (Gifted and Talented Education). Jedná se o hodiny (dvouhodinovky), ve kterých se děti věnují různým tématům a rozšiřují si tak své obzory. V hodinách nechybí výzkum (práce s počítačem na daném tématu), pokusy, rozvoj kritického myšlení, aplikovaná matematika a logika, rozšiřování odborné slovní zásoby, programování,  ale také práce s emocemi a rozvoj sociálních dovedností.

Hodiny fungují budˇ jako mimoškolní aktivita GATE 12 (1. a 2. třída) nebo jako tzv. Pull out blok (3-5třída), kdy jsou děti odebrány z běžné hodiny (čtení, pracovní činnosti, matematika) a věnují se nadstandradním aktivitám a aplikovaným vědám . GATE 345 bude současně probíhat z velké části v angličtině.

Součástí GATE bloků je i práce na STEM úkolech (Science, Technology Engeneering and Matematics) při kterých děti prakticky testují své hypotézy v oblasti polytechnického vzdělávání a využívají k tomu veškeré své znalosti a zkušenosti.

Hodiny budou probíhat zdarma, jako součást plánu rozvoje intelektů žáků naší školy.

Hodiny GATE 12 budou probíhat jako smíšená skupina dětí z 1. a 2-třídy a to v pondělí 14:00-15:30.

Hodiny GATE 345 budou, jako Pull out smíšené hodiny 3.4. a 5.třídy, probíhat v pátek 10.30 – 12:15 (a to místo hodin PČ, ČJ – čtení a M)

Finální zařazení žáka do aktivit GATE je shodou rodiče, učitele/letora a samotného žáka. Zařazení do skupiny není nárokové a dětí může ze skupiny kdykoliv odejít. Stejně tak mu může být doporučené vrátit se do běžné výuky.

Mensa NTC Learning

Základní škola Easy Start a hlavně Mateřská škola Drobeček využily spolupráce s Mensou ČR, Dětskou Mensou ČR a Centrem Nadání a podpoří tak projekt na podporu rozumových schopností dětí ve věku od 2 do 7 let. Jde o systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75% všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let - z toho 50% vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25% možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let.(celý text na www.mensantc.eu).

Cílem projektu je prostřednictvím vyškolených pracovníků školky zařazovat do běžných činností během dne konkrétní aktivity, které napomáhají rozvoji rozumových schopností dětí, pomáhají v prevenci dyslexie, poruch učení a napomáhají k odhalování nadaných dětí.

NTC metodě se věnujeme již od roku 2012. V současné době probíhají aktivity Mensa NTC ve všech odděleních školky a to na první úrovni (značky aut) i druhé úrovni (vlajky, státy, mapy). Žáci základní školy ve většině prošli prvotním výcvikem v předškolní třídě, a tak většinou pracují s úrovní druhou (vlajky, státy, mapy) a to v rámci družinových či GATE aktivit.

O celém projektu se můžete dočíst na stránkách www.mensantc.eu.

Klub nadaných dětí

Ve spolupráci s Dětskou Mensou byl na naší škole od září 2012 zřízen Klub nadaných dětí. Klub bude cíleně vyvíjet aktivity směřující k uspokojování potřeb nadaných dětí v Plzni a to zejména vedením odpoledního kroužku pro děti Šikovné makovice (Smarties), Figurková školička, výjezdy na exkurze a testování dětí v oblasti inteligence Mensou ČR.

Cílem klubu je i zapojit do aktivit celé rodiny a organizovat společná setkání. Proto jsem například uskutečnili venkovní šifrovací hru nad Koterovem dostupnou nejen pro naše rodiny, ale i pro zájemce z celé Plzně, a plánujeme organizaci Dne plného her (setkání při kterém se hrají deskové a karetní hry). Podařilo se nám také v rámci letních kurzů připravit The Great English Escape Game (vědomostně logická únikovka dětí proti rodičům) a celoškolní Digitální Escape (organizovaná hra v době karantény)

V současné době je technická základna klubu více než 80 logických a deskových her, podnětné prostředím s audiovizuální technikou, lektor aktivit z řad Mensy ČR a spoustou nadšení. A pokud by se našli ochotní dobrovolníci, určitě bychom zvládli více než jednu šifrovačku ročně ?

Šikovné makovice

Odpolední kroužek určený především zvídavým a nadaným dětem. Během odpoledne se věnujeme zajímavým experimentům, pokusům, vyhledávání informací v encyklopediích důležitých pro naše výzkumy, získáváme znalosti o spoustě zajímavých věcí. Vše si zkoušíme, osaháme a odůvodníme. To nás naučí, jak věci fungují, že kapaliny mají různé hustoty, že sestavit elektromagnet není tak těžké, vyrobíme sloní zubní pastu, horký led, tornádo a mnoho dalšího. Pracujeme s opravdovým laboratorním vybavením a postupem času i s některými chemikáliemi či ohněm.

Během kroužku se hodně věnujeme též bezpečnosti při manipulaci s pomůckami, elektřinou atd. Prevence úrazů je velice důležitá a děti jsou důrazně varovány před případnými pokusy doma bez dozoru dospělé osoby.

Šikovné makovice se také účastní Poháru vědy v kategorii 1.stupeň ZŠ, kde se každoročně velice dobře umisťují (3.místo v ČR).

Figurková školička – učíme děti myslet

Figurková školička je nová originální výuková metoda zaměřená na rozvoj dětského intelektu a intelektuálních schopností a dovedností. Je určená pro děti ve věku od 3 do 8 let, jakýchkoli duševních dispozic. Malého génia inspiruje a podprůměrné dítě rozvine. Jde o „školu hrou“ v pravém slova smyslu, takže zaujme každého, i děti s poruchami učení nebo soustředění. Metodiku připravoval tým speciálních pedagogů, psychologů a také špičkových šachistů. Metodika se opírá o šachovnici a šachové figurky, děti se ale neučí šachy. Šachovnice je úžasný přesně definovaný prostor, trochu složitější síť. V tomto prostoru je možné připravit tisíce různorodých úloh, které zahrnují počítání, geometrické vnímání, prostorovou orientaci, vnímání pohybu apod. Šachovnice je stejně dobrým prostorem jak pro paměťové úlohy, tak pro úlohy rozvíjející tvořivou logiku (celý text na. http://skolicka.figurka.net/ )

Děti každou hodinu čeká nový příběh odehrávající se v šachovém království, ve kterém jsou skryty logické úkoly a hádanky (kompetence k řešení problému aj.). Děti pomocí písně, dřevěných rozkládacích šachových figur, velké látkové pochozí šachovnice, barevných žetonů, provázků a jiných pomůcek řeší úlohy. Na konci hodiny již pracují samostatně s cvičebnicí, kde je úkol graficky zaznamenán. K celé metodice je k dispozici i podpora pro interaktivní tabuli.

Dětská univerzita, exkurze a přednášky

Již tři roky se aktivně účastníme přednášek a seminářů na Dětské Univerzitě. Děti mohou chodit samostatně nebo jako skupinka. Lektor žákům (po dohodě s mini) navolí semináře a aktivity, kterých se pak účastní užší skupinka dětí. Přejezd na Univerzitu je pak přímo ze školy za dozoru učitele (usnadní se tak organizace pro rodiče).

Za dobu fungování univerzity jsme zvládli přednášky a workshopy například na téma:

 • Tekutý dusík
 • 3D modelování a tisk
 • Energie
 • Základy německého jazyka
 • Stopy v přírodě
 • Práce s mikroskopem
 • Exkurze do ZOO – po stopách šelem
 • Badatelské pokusy s octem a sodou
 • Finanční gramotnost
 • Pohyb handicapovaných
 • Opracování dřeva (práce na strojích)

Jeli jsem také do Techmánie, Planetária, IQ Landie (Liberec), několikrát jsme byly na Fakultě Aplikovaných věd a pracovali v prostředí virtuální reality. V rámci pobytu v zahraničí jsme pak zvládli i IQ park W5 v Belfastu.

Celý plán práce s nadanými dětmi je ke shlédnutí v sekci Dokumenty 

Education without application is just entertainment.

— Tim Sanders

Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.

— Chinese Proverb

Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.

― Benjamin Franklin