Filozofie školy

Základní škola Easy Start je soukromá škola zaměřená na anglický jazyk, preferující individualitu a osobní přístup ke každému dítěti. Abychom přispěli k co nejlepší atmosféře ve třídě, snížili jsme počet žáků na jednu třídu na max. 16. Každá třída je pod vedením jednoho kvalifikovaného pedagoga, který se dané třídě bude věnovat – je to tedy jeho kmenová třída. Žáci tak mají jistotu, na koho se obrátit s problémy či dotazy a vztah učitel-žák je na mnohem vyšší úrovni.


Naší filozofií je zkombinovat všechny, pro nás nejlepší, prvky alternativního školství v dokonalou harmonii a nenuceně a hlavně zajímavě tak vzdělávat Vaše děti. K tomu budeme využívat např. zadní část třídy, která je vybavena kobercem s dostatkem prostoru pro skupinovou práci, práci v kroužku a týmech. Pomůcky, které používáme, jsou na vysoké úrovni a rozvíjí žákovu samostatnost. Také každá učebna je vybavena několika počítači, které obsahují mnoho výukových programů k jednotlivým předmětům a nabízejí tak šanci např. rychlejším nebo naopak dětem, které potřebují více podnětů, lepší výsledky či využití času. K využití máme i interaktivní tabule, tablety, které poslouží jak školním dětem při vyučování, tak při výuce kroužků – např. k výuce anglického jazyka. Do vyučování zařazujeme i integrovanou tématickou výuku a projekty, stejně jako práci ve skupinách či dvojicích, popř. samostatnou práci.


Anglický jazyk vyučujeme již od první třídy (respektive s ním u nás děti mohou začít již od dvou let, pokud navštěvují naši školku). Nejen, že mají žáci dvě hodiny v 1. a 2. třídě (ve 3. třídě 3 hodiny od 4.třídy 4 hodiny) angličtiny týdně, ale jedna nebo dvě hodiny jsou i s rodilým mluvčím. Běžné hodiny angličtiny probíhají podle učebnic z vydavatelství Cambridge nebo Oxford. Hodina s rodilým mluvčím  probíhá jako konverzační se spoustou her, písniček a praktických činností v daném jazyce. Po dobré zkušenosti jsme se rozhodli zařazovat části angličtiny i do různých jiných hodin. K tomu využíváme metodu CLIL. Tato metoda je nyní velmi moderní a rozšířená a my ji s velkou chutí aplikujeme i do naší praxe. Dále spolupracujeme s organizací NAEP, která zajišťuje prostřednictvím projektů spolupráci mezi školami v různých částech Evropy. Současně se nám tak naskytla možnost vycestovat s našimi dětmi do zahraničí (do Londýna 2014 a do Severního Irska 2016) a poznat jinou kultura a vyzkoušet si komunikaci v cizím jazyce.


Naší prioritou není ale jen dosáhnout velkých výsledků v oblasti anglického jazyka, ale také vybudovat v dítěti kladný vztah k učení, vést ho k problémovému myšlení a probudit v něm lásku ke vzdělávání a k vážení si jeden druhého. V dnešní moderní společnosti se často přes všechny povinnosti zapomíná na kvality lidské osobnosti a ta tím pádem upadá. Velice rádi povedeme Vaše děti k tomu, aby se naučily správně vyjadřovat, vést smysluplný rozhovor, naučily se základní pravidla komunikace a respektovaly jeden druhého. Vycházíme z toho, že žák se nejvíc naučí z přímé zkušenosti, proto je pro nás povídání si velice důležité a jsme připraveni, věnovat svůj volný čas před vyučováním, či při vyučování komunikačnímu kruhu, který si získal velkou oblibu a velké výsledky i v naší školce. Navíc tento typ komunikace rozvíjí vztah mezi učitelem a žákem a učitel se může žákovi více přiblížit a pokusit se vymýšlet práci tak, aby zaujala co nejvíce dětí – např. volba témat na sloh, styl hudby atd.


Jak jsme již psali, respektování jeden druhého je u nás hodně důležité, proto jsme rádi, že můžeme spolupracovat s naší soukromou školkou Drobeček. Předškoláci se rádi zapojí do některých činností se školáky, zúčastní se některých společných akcí (např.  kroužek Předškoláček - příprava na školu, návštěva divadelních představení a dílen),  naopak  starší  žáci si u hraní s mladšími dětmi hezky odpočinou a naučí se jim pomáhat. Přestup ze školky do školy pro malé děti bude jistě už hračka.


Protože víme, že je pro fungující školu důležitý harmonický vztah nejen mezi žáky, ale i mezi personálem, probíhá výběr nové paní učitelky  velice náročným pohovorem, pracovní zkouškou a dalšími způsoby. Rádi bychom Vám zajistili schopné učitele s dostatečnou motivací a touhou dokázat, že škola není jen o memorování, ale i o hraní a netradičních způsobech výuky.

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

― Mahatma Gandhi

The more that you read, the more things you will know, the more that you learn, the more places you’ll go.

– Dr. Seuss

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

– Nelson Mandela