Zápis do 1. ročníku

Na základě výsledků zápisu, který se uskutečnil dne 14.4., byli do naší školy přijati pro školní rok 2022/2023 žáci s identifikačními čísly:  4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40.

Všichni rodiče budou informováni e-mailem o datu schůzky, kde dostanou rozhodnutí o přijetí a budou podepisovat smlouvu. Schůzka se uskuteční v květnu.

V Plzni 17.4.2022.  Mgr. Hana Paušová, ředitelka školy

 

Na našich webových stránkách na 1.straně úplně dole najdete Den otevřených dveří on-line 

                                  zveme vás k návštěvě 

 

 

         Informace pro rodiče, kteří mají zájem přihlásit své dítě k zápisu  do 1. třídy

 

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23


 ZŠ Easy Start s.r.o. Plzeň není spádovou školou a přijímání dětí ke vzdělávání se řídí jinými pravidly než u spádových škol. Místo trvalého pobytu dítěte nemá vliv

na přijetí dítěte, stejně tak datum podání žádosti ani pořadí dítěte u zápisu. O přijetí ke vzdělávání na  ZŠ Easy Start  Plzeň rozhodne ředitelka školy ve

správním řízení  podle níže uvedených kritérií.

Pro školní rok 2022/23 bude otevřena jedna první třída s kapacitou maximálně 16 žáků. 

 

Kritéria přijetí a bodové hodnocení uchazečů v případě většího zájmu než umožňuje kapacita:


1. dovršení věku 6 let do 31. 8. 2022
2. dítě navštěvovalo MŠ Drobeček
3 dítě má sourozence v ZŠ Easy Start
4. sdílení alternativního ped. přístupu 

Vážení rodiče, velmi nás těší, že jste projevili zájem, aby Vaše dítě plnilo povinnou školní docházku na naší škole.

Protože naše škola má určitá specifika /opravdu velké množství hodin anglického jazyka v různých formách, výuka matematiky podle prof. Hejného/, nejprve Vám doporučuji opravdu důkladné prostudování webových stránek naší školy, kde se seznámíte jak s fungováním naší školy, tak i se vším, co naše škola nabízí a poskytuje.

Abyste si lépe dovedli „život“ na naší škole představit, máme pro vás přichystané dny otevřených dveří, na kterých se můžete zúčastnit přímo vyučování a vidět chod školy „naživo“ a dále si popovídat s pedagogy a ředitelkou školy. Jejich datum a čas naleznete včas na našich stránkách.

Pro lepší seznámení se školou Vám také doporučuji domluvit si schůzku přímo s ředitelkou školy a probrat všechny otázky, které vás napadnou.

Zápis se týká dětí, které do 31. srpna 2022 dovrší šestý rok věku.

Zápis se uskuteční dne: 14. dubna 2022       8 -18 hodin

K zápisu se musíte písemně přihlásit prostřednictvím mailu a  doručením  vyplněných tiskopisů v příloze do školy  do 31. března 2022 a dostanete podrobné informace k organizaci zápisu /na zápis jsou děti zvány na přesný čas a absolvují hodinový výlet po světě /formou her budou cestovat po různých částech světa, kde plní různé zábavné úkoly, které nám slouží k základnímu poznání vašich dětí a seznámení vašich dětí s prostory školy a paní učitelkami/.

Před zápisem si, prosím, přečtěte, co vše by vaše dítě mělo zvládnout, aby jeho start ve škole byl bezproblémový.

(V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. září do 31. prosince musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny – zákonný zástupce toto doporučení přiloží k žádosti. V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. ledna do 30. června musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře/klinického psychologa – zákonný zástupce tato doporučení přiloží k žádosti. Zákonný zástupce dítěte má podle § 37 odst. 4 školského zákona možnost odkladu povinné školní docházky. V takovém případě zákonný zástupce zažádá o odklad (naleznete v příloze) a žádost doplní povinnými přílohami).

K zápisu je zapotřebí připravit :

  • žádost, kterou dokládáte svůj zájem o plnění povinné školní docházky na naší škole
  • rodný list dítěte
  • evidenční list dítěte
  • vyplněný dotazník
  • souhlas o vzájemné shodě
  • v případě odkladu povinné školní docházky vyplněnou žádost (naleznete v příloze),
  • v případě předčasného zápisu vyplněnou žádost (naleznete v příloze).

Co má umět prvňáček

Žádost o přijetí

Evidenční list

Dotazník k zápisu

Prohlášení o shodě

Žádost o předčasný zápis

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky

Žádost o přestup do základní školy