Klub nadaných dětí

Základní škola Easy Start se již od svého vzniku věnuje práci s nadanými dětmi, rozvoji intelektu všech dětí, testování inteligence dětí a aktivitám směřujícím k uspokojování potřeb nadaných dětí a žáků v Plzni.

Jsme „škola spolupracující s Mensou ČR“, aplikujeme Mensa NTC Learning metodu k rozvoji intelektu všech dětí a máme Klub nadaných dětí, díky kterému můžeme našim dětem nabídnout možnost účasti na odpoledních aktivitách kroužku Šikovných makovic. V září 2013 se otevřel také kroužek Figurkové školičky. V září 2014 jsme otevřeli již 3 kroužky Figurkové školičky pro děti od 4 do 8 let, v září 2015 a 2016 3 kroužky, v září 2017 2 kroužky Figurkové školičky.

Personál školy má bohaté zkušenosti s prací s nadanými dětmi. Máme jak pedagoga pracujícího s nadanými dětmi, tak pedagoga z řad Mensy ČR. Samozřejmostí jsou individuální studijní plány a vstřícný přístup. Výjimkou nejsou ani děti přijímané ke vzdělávání na naší škole „předčasně“ – tedy o rok dříve.

 

Škola spolupracující s Mensou ČR

Titul „Škola spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR základním a středním školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi. Konkrétní podmínky, které musí škola splňovat, aby získala status „Školy spolupracující s Mensou“, jsou uvedeny níže.

  • Vytvářet podmínky pro vzdělávání nadaných dětí.
  • Provádět na škole testování IQ Mensou ČR každé 2 roky.
  • Každoroční účast na Logické olympiádě
  • Zveřejnit na webových stránkách školy odkaz na webové stránky Mensy ČR.
  • Informovat žáky/studenty o aktivitách Mensy (zejména na školní nástěnce a na webových stránkách školy).
  • Udržovat aktuální podobu svých stránek v rámci webu deti.mensa.cz.
  • Zasílat každoročně zprávu o plnění spolupráce.
  • Dbát na šíření dobrého jména Mensy ČR.

Celý text včetně dalších podmínek pro získání titulu škola spolupracující s Mensou je k nalezení na www.deti.mensa.cz nebo na www.mensa.cz.

Více informací včetně fotografií, harmonogramu aktivit, kontaktů na vedoucí aktivit atd. naleznete na stránkách http://deti.mensa.cz/index.php?pg=spolupracujici-skoly&cid=50

 

Mensa NTC Learning

Základní škola Easy Start a hlavně Mateřská škola Drobeček využily spolupráce s Mensou ČR, Dětskou Mensou ČR a Centrem Nadání a podpoří tak projekt na podporu rozumových schopností dětí ve věku od 2 do 7 let. Jde o systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75% všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let - z toho 50% vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25% možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let.(celý text na www.mensantc.eu).

Cílem projektu je prostřednictvím vyškolených pracovníků školky zařazovat do běžných činností během dne konkrétní aktivity, které napomáhají rozvoji rozumových schopností dětí, pomáhají v prevenci dyslexie, poruch učení a napomáhají k odhalování nadaných dětí.

V současné době probíhají aktivity Mensa NTC ve všech odděleních školky a to na první úrovni (značky aut). Žáci základní školy ve většině prošli prvotním výcvikem v předškolní třídě, a tak se začínají seznamovat s úrovní druhou (vlajky, státy, mapy).

O celém projektu se můžete dočíst na stránkách www.mensantc.eu.

Více informací včetně fotografií, harmonogramu aktivit, kontaktů na vedoucí aktivit atd. naleznete na stránkách http://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=49.

 

Klub nadaných dětí

Ve spolupráci s Dětskou mensou byl na naší škole od září 2012 zřízen Klub nadaných dětí. Klub bude cíleně vyvíjet aktivity směřující k uspokojování potřeb nadaných dětí v Plzni a to zejména vedením odpoledního kroužku pro děti Šikovné makovice (Smarties), Vědecké pokusy (Malé Makovice), Figurková školička, zajištění Dne plného her a testování dětí v oblasti inteligence Mensou ČR.

V současné době je zajištěna technická základna klubu a to více než 80 logickými a deskovými hrami, podnětným prostředím s audiovizuální technikou, lektorem aktivit z řad Mensy ČR a spoustou nadšení.

Více informací včetně fotografií, harmonogramu aktivit, kontaktů na vedoucí aktivit atd. naleznete na stránkách http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd&cid=51.

 

Figurková školička – učíme děti myslet

Figurková školička je nová originální výuková metoda zaměřená na rozvoj dětského intelektu a intelektuálních schopností a dovedností. Je určená pro děti ve věku od 3 do 8 let, jakýchkoli duševních dispozic. Malého génia inspiruje a podprůměrné dítě rozvine. Jde o „školu hrou“ v pravém slova smyslu, takže zaujme každého, i děti s poruchami učení nebo soustředění. Metodiku připravoval tým speciálních pedagogů, psychologů a také špičkových šachistů. Metodika se opírá o šachovnici a šachové figurky, děti se ale neučí šachy. Šachovnice je úžasný přesně definovaný prostor, trochu složitější síť. V tomto prostoru je možné připravit tisíce různorodých úloh, které zahrnují počítání, geometrické vnímání, prostorovou orientaci, vnímání pohybu apod. Šachovnice je stejně dobrým prostorem jak pro paměťové úlohy, tak pro úlohy rozvíjející tvořivou logiku (celý text na. http://skolicka.figurka.net/ )

 

Děti každou hodinu čeká nový příběh odehrávající se v šachovém království, ve kterém jsou skryty logické úkoly a hádanky (kompetence k řešení problému aj.). Děti pomocí písně, dřevených rozkládacích šachových figur, velké látkové pochozí šachovnice, barevných žetonů, provázků a jiných pomůcek řeší úlohy. Na konci hodiny již pracují samostatně s cvičebnicí, kde je úkol graficky zaznamenán. K celé metodice je k dispozici i podpora pro interaktivní tabuli.

 

 

Šikovné makovice

Odpolední kroužek určený především zvídavým a nadaným dětem. Během odpoledne se věnujeme zajímavým experimentům, pokusům, vyhledávání informací v encyklopediích důležitých pro naše výzkumy, získáváme znalosti o spoustě zajímavých věcí. Vše si zkoušíme, osaháme a odůvodníme. To nás naučí, jak věci fungují, že kapaliny mají různé hustoty, že sestavit elektromagnet není tak těžké, vyrobíme sloní zubní pastu, horký led, tornádo a mnoho dalšího. Pracujeme s opravdovým laboratorním vybavením a postupem času i s některými chemikáliemi či ohněm.

Během kroužku se hodně věnujeme též bezpečnosti při manipulaci s pomůckami, elektřinou atd. Prevence úrazů je velice důležitá a děti jsou důrazně varovány před případnými pokusy doma bez dozoru dospělé osoby.

Každou hodinu se pokusíme vyluštit jeden hlavolam či hádanku, abychom za správnou odpověď získali razítko do našeho „deníku Šikovných makovic“. Poté se již budeme věnovat přípravě na pokus a samotným experimentům. Vše si nezapomeneme zapsat to našich deníků, abychom si mohli své záznamy prostudovat i později a o závěry se podělit s ostatními.

Součástí aktivit je též cílená příprava na testy inteligence Mensy ČR, které se na naší škole uskuteční průměrně jednou za 2 roky – seznamujeme se s typy úloh, s druhy zadání a učíme se zvládat stres či časové vypětí.

Každý rok se Šikovné makovice účastní Poháru vědy v kategorii 1.stupeň ZŠ, kde se každoročně velice dobře umisťujeme.

 

Malé makovice – Vědecké pokusy

Kroužek pro začátečníky ve světě vědy a pokusů. I v tomto kroužku se děti věnují pokusům a vedou si vědecký deník. Společně prozkoumáme vodu, vzduch i oheň, něco vyčistíme a něco zašpiníme a hlavně se u toho spousty naučíme.

 

Více informací včetně reportáží z pokusů, fotografií, harmonogramu aktivit, kontaktů na vedoucí aktivit, atd. naleznete na stránkách http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd&cid=51.